ÚVOD

ASTROLOGICKÉ KURZY A SEMINÁRE
 

Pre koho sú kurzy určené:

Astrologické kurzy nie sú určené len záujemcom, ktorí by sa chceli v budúcnosti venovať výkladom horoskopov druhým ľuďom . Ich prvoradým cieľom je, vďaka pochopeniu základných astrologických princípov, naučiť sa lepšie porozumieť svojmu vlastnému horoskopu a teda i životu. Naučiť sa vnímať viditeľné prejavy neviditeľných energii a porozumieť ich podstate. Skúmať cez horoskop vesmírne zákony.

Astrológia je totiž hlavne úžasným nástrojom sebapoznania a môže človeku veľmi pomôcť pochopiť seba samého a to, čo sa v ňom odohráva. Pomáha pochopiť korene problémov, ktoré človeka stretávajú a naznačuje aj cestu, ako sa s nimi vysporiadať. Pomáha nám uvedomiť si svoje základné životné úlohy, ale i danosti, ktoré sme si na tento svet priniesli.

Kontraindikácie:

Kurz je veľmi nebezpečný pre ľudí, ktorí pristupujú k životu pasívne a odmietajú na sebe pracovať. Pre tých, ktorí hľadajú príčiny svojich problémov a neúspechov v druhých ľuďoch a vo vonkajších okolnostiach. Takým ľuďom naozaj odporúčam účasť na kurze zvážiť, lebo im hrozí bolestná strata ilúzií, ktorej následkom je poznanie, že existuje len jediný spôsob, ako vyriešiť svoje problémy. A to je každodenná práca na sebe, postupné sebapoznávanie a následná transformácia, ktorá nie je možná bez túžby po poznaní, sebadisciplíny, trpezlivosti atď. Áno, dá sa to celé vyjadriť dvoma slovami – DUCHOVNÁ CESTA.

K pravému šťastiu iná cesta nevedie. Dosiahnuť skutočné VNÚTORNÉ ŠŤASTIE totiž nie je otázkou náhodných životných udalostí. Je len výsledkom vytrvalého a cieleného úsilia.

 

ŠTRUKTÚRA KURZOV
 

1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (ZŠA)

Náplň kurzu:

Zoznámiť sa so základnými astrologickými princípmi a prvkami v horoskope – znamenia, planéty a domy. Naučiť sa v bežnom živote rozpoznávať v sebe i vo svojom okolí prejavy energií jednotlivých znamení a planét.

Absolvent kurzu sa zároveň naučí pracovať s astrologickým programom, pomocou ktorého si môže vypočítať a zostaviť nielen svoj horoskop.

Schopnosť vykladať horoskop budeme rozvíjať až na ďalších kurzoch, v ktorých nadviažeme na vedomostí získané v kurze základnom. Ale aj tí, ktorí už nebudú mať ďalej záujem pokračovať v nadstavbových kurzoch, si odnesú mnoho poznatkov, ktoré im pomôžu na ich ceste k sebapoznaniu a k pochopenie princípov fungovania sveta okolo nás.
 

2. STREDNÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (SŠA)

Náplň kurzu:

Urobíme prvé kroky k syntéze vedomostí, získaných v ZŠA. Pomaly začneme rozvíjať schopnosti potrebné k výkladu horoskopu. Budeme sa snažiť vnímať súvislosti jednotlivých energií v horoskope a ich reálne prejavy v živote „majiteľa“ horoskopu.

Zoznámime sa s ďalšími prvkami horoskopu. Predovšetkým s aspektmi medzi planétami a ich významom. Preberieme ale aj ďalšie prvky: severný a južný uzol, lilit, chirón ...
 

3. VYSOKÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (VŠA)

Náplň kurzu:

Využijeme získané vedomosti k výkladom horoskopov. Na horoskopoch konkrétnych ľudí budeme skúmať „vplyvy“ planetárnych energií na ich život.

Zoznámime sa aj s tranzitnými horoskopmi a na vlastnom živote si overíme dôsledky a prejavy tranzitujúcich planét. Poučia nás najmä o tom, o čom sú tie-ktoré obdobia života a aké príležitosti a riziká prinášajú.

Absolventi VŠA budú pripravení na to, aby začali robiť svoje prvé samostatné kroky pri výkladoch horoskopov. Ale samozrejme, HLAVNE TOHO SVOJHO. Získajú tak verného pomocníka na svojej ceste k sebapoznaniu.

 

Enki Hogh
0911 3 48 889
enki@astrologickeporadenstvo.sk
www.astrologickeporadenstvo.sk
Hotel OLYMP
Kollárova 49, č.dverí 24
Martin

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HĽADÁM SPOLUPRACOVNÍKOCH V RÔZNYCH MESTÁCH, KTORÍ BY BOLI OCHOTNÍ
FUNGOVAŤ AKO ORGANIZÁTORI ASTROLOGICKÝCH PREDNÁŠOK A SEMINÁROV
V DANOM REGIÓNE. JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SA NA PROVÍZIÁCH ALEBO NA
MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ASTROLOGICKÉ KURZY ZADARMO. PROSÍM ZÁUJEMCOV,
ABY SA U MŇA OHLÁSILI A DOHODLI PODMIENKY SPOLUPRÁCE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––